INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

administrator 25 maja 2018

 

Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest NaTropieNieruchomości.pl Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w 75-306 Koszalin, ul. Odrodzenia 2B/1. Kontakt z administratorem danych osobowych: biuro@natropie.com.pl

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania Umowy Pośrednictwa, zawartej z Państwem a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO – uzasadniony interes administratora)

Dane osobowe – to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, NIP, PESEL.

Przetwarzanie danych osobowych –  to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy? Przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą, a które zostały przekazane nam w umowach pośrednictwa, zwieranych w celu wykonania usługi dla Państwa.

Obowiązki informacyjne wobec klientów (osób, których dane dotyczą) Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na stronie www.natropienieruchomosci.pl. Chętnie odpowiadamy też na wszystkie pytania zadawane przez klientów.

Kiedy informujemy? Ponieważ zbieramy dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przekazujemy taką informację od razu.

Jak informujemy? Informacje te przekazujemy  w klauzulach informacyjnych – zamieszczamy je w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu do danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć: dlaczego przetwarzamy określone dane; jakie typy danych przetwarzamy; jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane; jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.

Prawo do sprostowania danych Klient może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy: dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy (realizacja umowy) lub gdy nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Osoba, której dane dotyczą, może również żądać, byśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych, jeśli robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam, jaki konkretnie sprzeciw składa.

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.

Komu i w jakim celu możemy przekazywać dane klientów?   Dane klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – partnerom współpracującym  (tylko w oparciu o zgodę klientów)

Jak długo przetwarzamy dane? Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy lub wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Ze swoich praw  mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek na adres:  biuro@natropie.com.pl